AdobeStock_279683195.jpeg

EESTI TSIVIILALLIANSS

Rahvaalgatuslikus korras

Koroonast tingitud kriisis seisame kõigi Eesti elanike põhiõiguste eest,
tugevdame demokraatiat ning toetame põhiseadusega kooskõlas olevat, läbipaistvat, õiglast, ausat ja proportsionaalset riigivalitsemist.

AdobeStock_129442717.jpeg

LIIDAME INIMESED PÕHIÕIGUSTE KAITSEKS

2019 aastal lahvatanud koroona-kriis näitas kui kiiresti Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ja põhimõtteliselt kogu vabas maailmas unustati demokraatia. Kriis näitas kui habras on vabadus ja kui õhuke on tervete ja vabade inimeste põhiõiguste kaitse. Eirates teadust, tsenseerides adekvaatset infot ning rikkudes kehtivaid seadusi piirati tervete ja vabade inimeste elu suuremalt kui seda eales isegi sõjaajal tehtud on. Nüüd oleme aastas 2021 ja olukord põhiõiguste ja valitsuse poolse liigse jõu kasutamise osas muutub järjest murettekitavamaks.

Meie peamiseks eesmärgiks on koondada üksikisikud, ettevõtjad ja erinevad muud huvigrupid, et tekitada ühine hääl tasakaalustamaks koroonakriisis ilmnenud ühekülgset meditsiinilis-poliitilist vaadet.

 

Lisaks soovime piirata ja võimalusel ära hoida kriisi jooksul mitmes aspektis ilmnenud liigse võimu kasutamist ning adekvaatse info summutamist. Soovime aidata kaasa, et luua võimekus tulevikus sarnaste tegevuste ennetamiseks, säilitamaks meie riigi olemasolu põhialuseid,  põhiõigustest tulenevat inimlikkust ja vabadust.

Algatusega on juba ühinenud lugupeetud ettevõtjad, advokaadid, teadlased, meedikud ja erinevate elualade esindajad. Liitu sinagi ja anna oma panus vabaduse püsimisele Eestis!
 

PEAMISED TEGEVUSED

Lähtume avatud ja tõenduspõhisest tegutsemisest

Erinevate piirangute kehtestamine peab olema kooskõlas põhiseadusega, ülimuslikult, ning ka muude seadustega. Kõik vabade inimeste põhiõiguste piirangud peavad olema teaduslikel alustel ning otsuste tagamaad, selgitused ning neid  toetavad teadusviited peavad olema avalikud ja dokumenteeritud.


Praeguses kriisis on valitsus kehtestanud piiranguid, millel kas puudub teaduslik alus või on need alused  küsitavad. Oleme veendunud, et ulatuslikud piirangud, mis riivavad meie kõigi põhiõigusi ja -vabadusi,  ei saa tulla kinniste uste tagant või suuliste soovituste kaudu. Vabas ja demokraatlikus ühiskonnas ei saa aktsepteerida piiranguid mille aluseks olevate teadusuuringute ning analüüsidega pole asjaosalistel võimalik tutvuda, et neid vajadusel ka konstruktiivselt oponeerida. Meile teadaolevalt ei ole Teadusnõukoda siiani, pea juba aastajagu, valitsusele antavaid soovitusi teinud kirjalike teadusuuringute ülevaadete alusel. Samuti ei ole tehtud kasu-kahju eksperthinnanguid erinevate meetmete põhjendamiseks, millega ka avalikkusel oleks võimalik tutvuda.

Meie eesmärgiks on seda olukorda muuta, tuues võimalikult palju sellest infost avalikkuse ette. Lisaks soovime luua kogukonna spetsialistidest, ekspertidest ja teadlastest, kes analüüsivad avatult ja neutraalselt teadusmaterjale, mis annavad tõenduspõhiseid soovitusi kriisi reguleerimiseks, aga toovad ka välja riskid, mida ülemäärased piirangud endaga kaasa võivad tuua.

  

Me usume, et kriisi parimal viisil lahendamiseks on vaja kogu ühiskonna panust, erinevate valdkondade ja erinevaid koolkondi esindavate teadlaste panust. Kriisi saame lahendada vaid ühiselt, avatult, ausalt ja professionaalselt.

JURIIDILINE TUGI

Õigusriik peab säilima eriti kriisiolukordades. Selleks peab suutma hästi navigeerida juriidilises maailmas. Tänaseks teeb MTÜ koostööd mitme Eesti juhtiva advokaadibürooga. Kõik advokaadibüroode poolt koostatud analüüsid ja tehtud tööd avalikustatakse täies mahus meie blogis.

Juriidiliste tegevuste raames aitame inimestel aru saada, mis on seadusega lubatud ja mis ei ole lubatud.  Võimalike seadusrikkumiste või võimu kuritarvitamiste puhul aitame koondada sarnaseid nõudeid ja ette valmistada hagisid. Tegeleme seadusandluse parendamise ja vastavate eelnõude algatamisega kodanikualgatuse korras. Selleks peame oluliseks küsida nõu  Eesti Vabariigi Õiguskantslerilt, Eesti õigusteadlastelt ning valdkonna parimatelt spetsialistidelt.

TEADUS

Koondame teadlased ja oma ala spetsialistid erinevate meetmete toimivuse ja põhjendatuse uurimiseks. 


Teaduslikke analüüse viivad läbi vastava valdkonna teadlaste rühmad, kes koondavad teadustööd ja avaldavad  oma töö tulemused ja soovitused meie kodulehel.


Teadus ei tunne riigipiire. Sellest tulenevalt teeme koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega ning kaasame kindlasti väliseksperte ka oma töörühmadesse. Hoolitseme selle eest, et info oleks tasakaalustatud, läbipaistev, sõltumatu ja laiapõhjaline.

KAHJUNÕUETE KOONDAMINE

Aitame koondada Eesti ettevõtete ja üksikisikute kaebusi seoses võimalike põhiseaduslike õiguste rikkumisega ja/või teaduspõhisusega vastuolus olevate nõudmistega nende suunal. Abistame olukorra lahendamise saavutamiseks ja võimalike õigusrikkumiste kõrvaldamiseks. 

Samuti koondame nõudeid võimalike seadusevastaste kitsenduste ja piirangutega tekitatud kahjude väljaselgitamiseks. Palun saatke meile iga info mis aitab tõestada tahtlikke ja korduvaid seadusrikkumisi antud kriisis rakendatud meetmete rakendamisel ükskõik kelle poolt.

SEADUSEELNÕUDE ALGATAMINE

Kriisid on olnud  ja nendeks tuleb valmis olla ka edaspidi. Meie eesmärgiks on toetada ja tagada inimeste iseseisvust ja põhivabadusi kaitsev seaduste raamistik, hoidmaks ära kodanike vastu suunatud riiklikku omavoli või  liigset võimu ärakasutamist.


Muuhulgas on praegune kriis näidanud, kuidas kasutatakse tsensuuri adekvaatse info levitamise takistamiseks ja teadus- ja väärtuspõhise diskussiooni lämmatamiseks. Teadlasi, meedikuid  ja erinevate valdkondade töötajaid hirmutatakse töökoha kaotusega ja muude kitsendustega, kui nad vastuvaidlematu kuulekusega ei järgi küsitavaid käske või ei allu põhiseaduslike õiguste piiramisele. Lisaks ebaseaduslikkusele ja ebainimlikkusele takistab selline praktika mitmekesiste, läbipaistvate ja parimate teaduspõhiste lahenduste otsimist üheskoos, kogu rahva hüvanguks, asendades selle pigem autoritaarse ja dogmaatilise korraga. 


Seetõttu tegutseme selleks, et aus ja tõenduspõhine informatsioon oleks kättesaadav kõigile, mis aitab kaasa parimate ja  tasakaalustatud otsuste tegemisel. Seadusloome peab käima käsikäes reaalsete vajadustega kuid olema alati kooskõlas Põhiseadusega. Eesti kodanike vaimne ning füüsiline tervis ning keskkonna heaolu on meie algatuste keskmes.

TULE KA JA TEGUTSE

Eesti Tsiviilallianssi abistamiseks on mitmeid võimalusi. Meie kõikide panus on vajalik, et hoida seda vabadust mis meile on antud. Alles me saime oma vabaduse. Ärme anna seda käest.

ÜRITUSTE JA TEABEPÄEVADE KORRALDAMINE

Vajame teavitustööks inimesi kes selgitavad meie tööde tulemusi ja seeläbi harivad ning laiendavad inimeste silmaringi.

Museum 2

TAUSTAJÕUD

Vajame abilisi kes kogu seda inimeste ja infohulka koordineerivad, töötlevad ja avalikustavad.

AdobeStock_299051543.jpeg

TOETUSED JA ANNETUSED

Anneta ise või tule ja aita meil raha koguda. Kõik tegevused millega tegeleme on töömahukad ja maksavad reaalset raha. Iga abi on teretulnud!

Donation Boxes

LIITU MEIEGA

Kasuta allolevat ankeeti oma info saatmiseks. 

Võid ankeeti kasutada lihtsalt ka abistava info saatmiseks. 

Info edastusel palume lisada võimalikult konkreetseid andmeid ja fakte.

Teema väljale kirjuta kas sinu teade puudutab sinu liitumist Allianssiga,

sinu pakutud abi või toetust või konkreetse juhtumi vihjet

Ankeedi kaudu saab infot saata ka anonüümselt.

Kui aga soovid, et saaksime sinuga kontakti,

siis palun sisesta ankeedi täitmisel oma e-maili aadress.

Meile saata ka e-kirja aadressile tere@tsiviilallianss.ee

Aitäh liitumast!

VIIMASED ARTIKLID