Search

Olulised puudujäägid NETS 347 SE eelnõus

Updated: Apr 1MTÜ Eesti Tsiviilallianss saatis Riigikogule pöördumise juhtimaks tähelepanu olulistele puudujääkidele Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduseelnõu 347 SE osas.


Järgneb saadetud e-kiri koos kirja manuses olnud MTÜ Eesti Tsiviilallianss poolt koostatud detailse ülevaatega eraldiseisvas failis:


Lugupeetud Riigikogu,


MTÜ Eesti Tsiviilallianss juhib Teie tähelepanu olulistele puudujääkidele ja ebapiisavale teaduslikule alusele nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muutmise eelnõus, mis rakendumisel võivad oluliselt riivata Eesti kodanike põhiõigusi.


Seetõttu, teeb MTÜ Eesti Tsiviilallianss ettepaneku eelnõu sellisel kujul tagasi lükata ning annab teada oma valmisolekust kaasa aidata antud eelnõu edasises ettevalmistamises.


Argumentatsioon selleks ettepanekuks on lahti kirjutatud alljärgnevalt:


Eelnõu ja seletuskiri on koostatud Sotsiaalministeeriumis. Kaasatud olid ka Eesti Haigekassa ja Terviseamet. Riigikogule esitatud eelnõu seletuskirjas tuuakse välja ühe eesmärgina õigusselgust, mis mitmete ettepanekute osas on tänuväärne muudatus.


Samas on sisse toodud mitmeid, põhimõttelisi ja sisulisi muudatusi kaasa toovaid ettepanekuid, mis meie hinnangul:


A. ei ole piisaval teaduslikul alusel;

B. riivavad ebaproportsionaalselt kodanike põhiõigusi;

C. võivad kaasa tuua ebaproportsionaalse ning mitmetitõlgendatava, liigse jõu kasutamise kodanike vastu;

D. eelnõuga rakendatavad trahvimäärad on ülepaisutatud ning loovad pinnase pigem usaldamatuse ja ebaproportsionaalse võimu kasutamise tekkeks.

E. ei ole kooskõlas NETSis sätestatud uudset/ eriti ohtlikku nakkushaigust kirjeldavate kriteeriumitega.


Lisaks on eelnõu mõjude analüüsist välja jäetud mõju eraisikule/kodanikele ja mõju keskkonnale.


Lisaks juhime täheleopanu asjaolule, et oluline NETS-i muutmise vajadus hakkab silma kehtiva redaktsiooni §-s 2. Nimelt muudeti 2020 aasta juulis eriti ohtliku ja uudse ohtliku nakkushaiguse tunnuste loetelu ja sõnastust.


Hetkel kehtiv sõnastus annab võimaluse ohtliku nakkushaigusena käsitleda ka ilma raskema haigestumise ja suremuseta, ainult laialdase levikuga haigust. See omakorda tähendab, et nimetatud definitsiooni alla on võimalik paigutada täiesti kontrollimatul hulgal erinevaid võimalikke haigusi, millistest igaühe puhul on Terviseametil automaatselt pädevus rakendada kavandatavaid ulatuslikke sunnimeetmeid.

See kõik ei ole kooskõlas tegelikult inimese tervisele ohtliku nakkushaiguse kirjeldusega ega ka proportsionaalne kavandatavate eelnõu meetmetega.


Arvestades ülaltoodud planeeritud sunnimeetmete rakendamist annab praegu kehtiv §2 sõnastus Terviseametile õiguse ebaproportsionaalsete piirangute ja sunnimehhanismide rakendamiseks kogu Eesti ühiskonnale.


Juhime Teie tähelepanu, et antud seadust kasutatakse ka muudel aegadel ja juhtumitel, kui on praegune kovidikriisi kontekst.


Detailne dokument meie tähelepanekutega on manuses nii digiallkirjastatult kui ka lugemiseks pdf formaadis.


Lugupidamisega,


Priit Vimberg

MTÜ Eesti Tsiviilallianss juhatajaTsiviilallianss_olulised_puudujäägid_N
.
Download • 195KB

3,307 views0 comments

Recent Posts

See All